• 1. byte[]数组转hex private static final char[] HEX_CHAR = {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'a', 'b', 'c', '...
  • 最近看到Vlog这个词,看到大家都在说Vlog,Vlog到底是什么东东?度娘了一下,发现众说纷纭,说什么的都有,无外乎几种说法: 一种说法是,video +blog属于Blog的延伸 还有一种说法是,就是变相的短视频 度娘给的答案是,vlog是博...
  • 1